Nye forskrifter - TEK 10

Tilgengelighet og utforming


Skriv ut Skriv ut    Tips andre Tips andre     Del på facebook Del

Fra 1. juli 2010 gjelder ny Teknisk Forskrift (TEK10).  Forskriften har en 12 måneders overgangsperiode.  Nedenfor følger en beskrivelse av de endringer som gjelder vinduer og dører.


CE-merking
For produkter til byggverk som er i samsvar med Byggevaredirektivet, er påføring av CE-merke frivillig.


Produkt med mangel
Produkt til byggverk med mangel i forhold til krav i forskriften, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon, skal ikke markedsføres, omsettes eller brukes i byggverk.  Dette gjelder også for produkt til byggverk som kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø, selv om det er erklært å være i samsvar med kravene.


Krav om universell utforming
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.


Krav til tilgjengelig boenhet
Boenhet i bygning med krav til heis (bygning med tre etasjer eller flere) skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften.  For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet.  Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.


Balkong og terrasse m.v.
For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med universell utforming skal atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm.  Balkong, terrasse og uteplass skal ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius.


Dør, port m.v.
Dør, port og liknende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.  Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende:

  • Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei (adkomst videre fra hovedinngang i byggverk frem til inngang til boenhet eller bruksenhet) skal  ha fri bredde minimum 0,9 m.  I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m.
  • Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m.
  • Dør internt i byggverk med krav til universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.

I byggverk med universell utforming og bygning med tilgjengelig boenhet gjelder i tillegg følgende:

  • Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N.
  • Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius.  Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde  mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv.  Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m.
  • Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.  Terskel skal være avfaset.
  • Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselside og minimum 0,3 m på dørens karmside.  Ved skyvedører er det tilstekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider.

I byggverk med universell utforming gjelder også følgende:

  • Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger.  Luminaskontrasten skal være på minimum 0,4.


Vindu og andre glassfelt
Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal ikke benyttes med mindre det er foretatt sikring mot fare ved sammenstøt eller fall.  Sikring kan utføres ved brystning eller avskjerming med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, eller bruk av personsikkerhetsrute.

Glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei (adkomst videre fra hovedinngang i byggverk frem til inngang til boenhet eller bruksenhet) skal ha personsikkerhetsrute dersom det ikke avskjermes på annen måte.

Glassfelt i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv.  Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt.

Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg, skal ha barnesikring fra og med andre etasje.

Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare.


Håndtak

Håndtak skal være enkle å betjene, og skal være plassert med betjeningshøyde  mellom 0,8 og 1,1 m over ferdig gulv, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

Der det etter forskriften skal være åpningsbare vinduer, skal minst ett kunne betjenes med én hånd.  Hendel skal kreve liten betjeningskraft og være plassert slik at den kan nås fra sittende stilling.  Dette gjelder ikke for byggverk for publikum.


Lys og utsyn

Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning.  Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet. 

Forhandlere

Lillerønning Snekkerfabrikk AS har forhandlere i hele Norge. Kontakt din lokale forhandler.

Se våre forhandlere »

Medlemsskap og merkeordninger

Norsk TrevareNDVKEnova AnbefalerRutereturGrønt Punkt 

Del med andre

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

er en moderne produsent som har laget vinduer og balkongdører i Norge siden 1951. Vinduene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og energisparing både til hytte og til bolig.

Lillerønning Snekkerifabrikk AS - Kotsøy, 7387 Singsås Tlf. 72 43 60 60 - Faks: 72 43 60 61 - kontor@lilleronning.no